#

Enerji Yönetmeliği

Enerji Yöneticisi Nedir?

Endüstriyel işletmelerde ve kamu binalarda enerji yönetimi (enerji tüketen sistemlerin idaresi, yönetimi ve organizasyonu) ile ilgili faaliyetleri yerine getirmesinden yönetim adına sorumlu ve enerji yönetici sertifikası olan kişilere Enerji Yöneticisi denir.

Enerji Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Enerji Yöneticisinin genel olarak görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyonu ile yakıtların verimli yakılması,
 • Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi,
 • Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi,
 • Atık ısı geri kazanımı,
 • Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğin arttırılması,
 • Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi,
 • Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması,
 • Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi,
 • Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi,
 • Makinelerin enerji verimliliği yüksek olan teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi,
 • İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • İnşaat ve montaj aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi,
 • Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi,
 • Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması,
 • Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması,
 • Camlama da düşük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerinin kullanılması gibi işlemleri gerçekleştirir.

Enerji Yöneticisi Çalıştırmak Zorunlu Mu?

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Aşağıdaki şartları sağlayan kurum ve işletmelerin enerji yöneticisi çalıştırması zorunludur.

Endüstriyel İşletmelerde;

 • Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisi atamak, (1 TEP =10.000.000 kCal))
 • OSB bölgelerinde en az 50 işletme bulunan 1.000 TEP’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.
 • Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP’ in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB’ lerde enerji yönetim birimi oluşturmak,
 • 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji yöneticisi atamak zorundadır.

Kamu alanı dışında kalan Endüstriyel İşletmeler;

 • Yıllık toplam enerji tüketimleri 50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji yönetim birimi kurulur,

Ticari ve Hizmet Binalarda;

 • Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan

Kamu Binalarında;

 • Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan

Enerji Üreten İşletmeler;

 • 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji yöneticisi atamak zorundadır.

Konut (mesken) binalarında Enerji Yöneticisi bulundurma zorunluluğu yoktur.